ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Caregiver burdens in patients with schizophrenia and related factors)

Main Article Content

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ ชลทิชา เรืองวิริยะนันท์

Abstract

Objective:  This study aims to evaluate caregiver burdens. and related factors in patients with schizophrenia.


Methods:  This was a cross-sectional study, which enrolled caregivers from schizophrenia out-patient department, Songklanagarind hospital, who had come with patients, for services received between December 2017-June 2018. The participants were asked to fill out a questionnaire comprising of demographic data and Zarit Burden Interview-Thai version questionnaires. Data was analyzed by using descriptive statistics, logistic regression analysis, Chi-square and presented with Odds ratio.


Results:  The 82 caregivers, who participated in the study, had a mean age of 54.8 years. Most of the participants were female (65.9%), with their relationship to the patient being that of a parent (50%). Mean duration of patient care was 11.6 years. The 82 schizophrenic patients, participating in the study, had a mean age of 42.5 years. Most patients were male (52.4%), unemployed (53.7%), with the mean duration of illness being 13.7 years, additionally they had a history of hospitalization within the past year (14.6%). The study showed that 73.2% of the caregivers had no burden. The prevalence of caregiver burden was 26.8%, which was then divided into mild (22%), and moderate (4.8%). There was no severe caregiver burden. The associated, significant factors related to caregiver burden were: unpleasant events in patient-caring, relapse of patient-symptoms, and caregiver’s physical illness.


Conclusion:  Most of the caregivers had no burden.  

Keywords

Article Details

Section
Original article

References

1. Roick C, Heider D, Bebbington P, Angermeyer M, Azorin J, Brugha T, et al. Burden on caregivers of people with schizophrenia: comparison between Germany and Britain. Br J Psychiatry. 2007;190:333-8.

2. Corrigan PW. Correlates of caregiver burden among family members of patients with schizophrenia in Lagos, Nigeria. Schizophr Res Treatment. 2013; Article ID 353809. Doi.org/10.1155/2013/353809.

3. Yazici E, Karabulat U, Yildiz M, Tekes SB, Inan E, Cakir U, et al. Burden on caregivers of patients with schizophrenia and related factors. Noro Psikiyatr Ars. 2016;53:96-101.

4. Shamsaei F, Cheraghi F, Bashirian S. Burden on family caregivers caring for patients with ‎schizophrenia. Iran J Psychiatry. 2015;10:239-45.

5. Gulseren L, Cam B, Karakoc B, Yigit T, Danacı AE, Cubukcuoglu Z, et al. The perceived burden of care and its correlates in schizophrenia. Turk Psikiyatri Derg. 2010;21:203-12. Turkish.

6. Talwar P, Matheiken ST. Caregivers in schizophrenia:a cross cultural perspective. Indian J Psychol Med. 2010;32:29-33.

7. สิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์. ภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง [Burden among caregivers of schizophrenia patient]. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 2559;31:139-48. Thai.

8. Geriani D, Savithry K, Shivakumar S, Kanchan T. Burden of care on caregivers of schizophrenia patients: a correlation to personality and coping. J Clin Diagn Res. 2015;9(3):VC01-VC04. Doi: 10.7860/JCDR/2015/11342.5654.

9. Koujalgi SR, Nayak RB. Factors associated with family burden in schizophrenia. Indian Journal of Health Sciences Biomedical Research KLEU. 2016;9:273-8.

10. Ponangi CD, Thatisetti V PK, Dronanmraju PB. Caregiver burden in patients with schizophrenia. Andhra Pradesh Journal of Psychological Medicine. 2014;15:117-21.

11. Lasebikan VO, Ayinde OO. Family burden in caregivers of schizophrenia patients: prevalence and sociodemographic correlates. Indian J Psychol Med. 2013;35:60-6.

12. ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์, ทัศนา บุญทอง, สมจิต หนุเจริญกุล, ดรุณี รุจกรกานต์, ธวัชชัย วรพงศธร, ยาใจ สิทธิมงคล. รูปแบบการทำนายภาระของผู้ดูแล: การทดสอบเชิงประจักษ์ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท [Caregiver burden predictive model : an empirical test among caregivers for the schizophrenic Alternative]. วารสารวิจัยทางการพยาบาล. 2545;6:24-40. Thai.

13. Yusuf As, Nuhu FT, Akinbiyi A. Caregiver burden among relatives of patients with schizophrenia in Katsina, Nigeria. S Afr J Psychiatr. 2009;15:43-7.

14. Schene AH, van Wijngaarden B, Koeter MW. Family caregiving in schizophrenia: domains and distress. Schizophr Bull. 1998;24:609-18.

15. Awad AG, Voruganti LN. The burden of schizophrenia on caregivers: a review. Pharmacoeconomics. 2008;26:149-62.
16. Demirbas H, Ozel Kizil ET. Burnout and related factors in caregivers of outpatients with schizophrenia. Heighpubs Depress Anxiety. 2017;1:1-11.

17. Vasudeva S, Sekhar CK, Rao PG. Caregivers burden of patients with schizophrenia and bipolar disorder: a sectional study. Indian J Psychol Med. 2013;35:352-7.

18. นันทวัช สิทธรักษ์, สุพร อภินันทเวช , บรรณาธิการ. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล [Psychiatry for 5th year student Siriraj hospital]. [อินเตอร์เนต]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560]. จาก: https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/psychiatrics/admin/download_files/1_4_1.pdf Thai.

19. อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ, รสสุคนธ์ ชมชื่น. คุณสมบัติทางจิตวิทยาของแบบประเมินภาระการดูแล Zarit ในผู้ป่วยจิตเวช [Psychometric study of the Thai version of Zarit Burden Interview in psychiatric caregiver]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2558;23:12-24. Thai.

20. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, รัชนี สรรเสริญ, วรรณรัตน์ ลาวัง. การพัฒนาแบบวัดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง [Development of the burden interview for caregivers of patients with chronic illness]. การพยาบาลและการศึกษา. 2554;4:62-75. Thai.

21. ฐิรวัฒน์ อัครสุต, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์. การรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ดูแลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [Perceived stigma in patients with schizophrenia and caregivers in Songklanagarind Hospital: cross-sectional study]. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2560;35:37-45. Thai.