วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

The Journal of Mental Health of Thailand is the official journal of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. Its objective is to disseminate mental health and psychiatric research in order to distribute and share experience amongst health and mental health personnel.

Vol 27 No 2 (2019): May-August (พฤษภาคม - สิงหาคม)

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 จัดโดยกรมสุขภาพจิตในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ Mental Health in a Changing World : The New Challenges “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ประสบการณ์การทำงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตของไทยมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักวิชาการที่สนใจสามารถส่งบทความวิชาการทั้งไทยและอังกฤษในรูปแบบ oral presentation หรือ poster presentation ได้ หรือเข้าร่วมการประชุมวิชาการนี้ได้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.aimhc.dmh.go.th

 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ มีทั้งบทความนิพนธ์ต้นฉบับและบทความปริทัศน์ที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุในเรื่อง ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราพื้นที่ภาคใต้ โดย กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และคณะ และ ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดย นงนภัส พรมมิ และคณะ กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชทั้งด้านภาระการดูแล ในเรื่อง ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดย จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และชลทิชา เรืองวิริยะนันท์ และกลุ่มผู้ป่วยนิติจิตเวชในเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช โดย อุทยา นาคเจริญ และภาวินี บุตรแสน ที่ล้วนน่าสนใจ และสามารถนำความรู้จากการวิจัยไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้

นอกจากนั้นยังมีบทความนิพนธ์ต้นฉบับในกลุ่มวัยเด็ก เรื่อง การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย โดย เอฬิณา คำออน และคณะ ที่มีประโยชน์ในการคัดกรองการเลี้ยงดูที่มีปัญหาและนำไปสู่การดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม และบทความปริทัศน์เรื่อง การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน โดย วิมลวรรณ ปัญญาว่อง ซึ่งผลการทบทวนดังกล่าวทำให้ได้ขอมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อประกอบการวางแผนและนโยบายในการปองกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน โดยทั้งสองบทความนี้ถือเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยเด็กที่สำคัญ

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยยินดีรับบทความวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหรับผู้นิพนธ์ และเนื่องจากวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดอยู่ในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online; ThaiJO) ซึ่งพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) ดังนั้นการส่งบทความจะต้องดำเนินการส่งผ่านเว็ปไซด์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht โดยตรง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อกองบรรณาธิการ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-8254, 8183 โทรสาร 0-2149-5539 e-mail: jmht.dmh@gmail.com

พญ. พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2019-07-19

ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร (Life happiness of the elderly in Bangkok)

นงนภัส พรมมิ, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, มธุรส ทิพยมงคลกุล, จารุวรรณ หมั่นมี

80-94

View All Issues

Indexed in tci