Current Issue

Vol 27 No 1 (2019): January-April (มกราคม - เมษายน)

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 นี้ ได้ปรับโฉมใหม่เกือบทั้งหมด เพื่อให้เป็นวารสารที่มีความทันสมัยตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 และเทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเป็นวาระครบรอบการรับรองคุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index: TCI)  โดยวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 (เหรียญทอง) และ จัดอยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) แล้วในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจาก TCI ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และคงคุณภาพตามมาตรฐานใหม่นี้ จึงมีการปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ตามเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองที่กำหนดโดย TCI โดยในส่วนของวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยนี้ ได้มีการปรับเพิ่มเติมให้เป็นระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งบทความ (submission) ทางระบบออนไลน์ มีกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายหน่วยงาน มีบทความที่มาจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก มีการประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์ มีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวอยู่ในคำแนะนำผู้นิพนธ์ใหม่ท้ายเล่ม 

การดูแลสุขภาพจิตของคนไทยทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ศักยภาพของบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในวารสารฉบับนี้จึงมีบทความที่กล่าวถึงวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มนักจิตวิทยาคลินิก เรื่อง ความสามารถและการพัฒนาตนเองของนักจิตวิทยาคลินิกไทย โดย ส่องโสม พึ่งพงศ์ ในกลุ่มแพทย์บัณฑิตจบใหม่ เรื่อง การสำรวจความวิตกกังวลในเวชปฏิบัติจิตเวชกรรมของแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดย ชนกานต์ ชัชวาลา และ จตุรพร แสงกูล และในกลุ่มพยาบาล เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขตชายแดนไทย –กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ยุทธนา สุริยะ และรัตนาภรณ์  พันธุ์โพธิ์ นอกจากนั้นในกลุ่มเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลถือเป็นผู้มีความสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก ดังในบทความเรื่อง โปรแกรมการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โดย ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะ และอีกบทความหนึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมก้มหน้ายุคใหม่เพื่อจำแนกกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนในเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนฉบับสั้นฉบับภาษาไทย โดยสุภาวดี เจริญวานิช และ รังสิมันต์ สุนทรไชยา

สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของบรรณาธิการ ขอต้อนรับและแสดงความขอบคุณกองบรรณาธิการใหม่ทุกท่าน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และกองบรรณาธิการทุกท่าน ที่ร่วมกันพัฒนาวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทยต่อไป

พญ. พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2019-04-18

Original article

View All Issues

Indexed in tci