วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

The Journal of Mental Health of Thailand is the official journal of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. Its objective is to disseminate mental health and psychiatric research in order to distribute and share experience amongst health and mental health personnel.

Vol 27 No 1 (2019): January-April (มกราคม - เมษายน)

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 นี้ ได้ปรับโฉมใหม่เกือบทั้งหมด เพื่อให้เป็นวารสารที่มีความทันสมัยตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 และเทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเป็นวาระครบรอบการรับรองคุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index: TCI)  โดยวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 (เหรียญทอง) และ จัดอยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) แล้วในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจาก TCI ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และคงคุณภาพตามมาตรฐานใหม่นี้ จึงมีการปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ตามเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองที่กำหนดโดย TCI โดยในส่วนของวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยนี้ ได้มีการปรับเพิ่มเติมให้เป็นระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งบทความ (submission) ทางระบบออนไลน์ มีกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายหน่วยงาน มีบทความที่มาจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก มีการประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์ มีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวอยู่ในคำแนะนำผู้นิพนธ์ใหม่ท้ายเล่ม 

การดูแลสุขภาพจิตของคนไทยทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ศักยภาพของบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในวารสารฉบับนี้จึงมีบทความที่กล่าวถึงวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มนักจิตวิทยาคลินิก เรื่อง ความสามารถและการพัฒนาตนเองของนักจิตวิทยาคลินิกไทย โดย ส่องโสม พึ่งพงศ์ ในกลุ่มแพทย์บัณฑิตจบใหม่ เรื่อง การสำรวจความวิตกกังวลในเวชปฏิบัติจิตเวชกรรมของแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดย ชนกานต์ ชัชวาลา และ จตุรพร แสงกูล และในกลุ่มพยาบาล เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขตชายแดนไทย –กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ยุทธนา สุริยะ และรัตนาภรณ์  พันธุ์โพธิ์ นอกจากนั้นในกลุ่มเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลถือเป็นผู้มีความสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก ดังในบทความเรื่อง โปรแกรมการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โดย ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะ และอีกบทความหนึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมก้มหน้ายุคใหม่เพื่อจำแนกกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนในเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนฉบับสั้นฉบับภาษาไทย โดยสุภาวดี เจริญวานิช และ รังสิมันต์ สุนทรไชยา

สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของบรรณาธิการ ขอต้อนรับและแสดงความขอบคุณกองบรรณาธิการใหม่ทุกท่าน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และกองบรรณาธิการทุกท่าน ที่ร่วมกันพัฒนาวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทยต่อไป

พญ. พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2019-04-18

โปรแกรมเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (Preschool attachment enhancing parenting program)

ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จันทร์อาภา สุขทัพภ์, ประเสริฐ จุฑา, บุษรา คูหพันธ์

37-51

View All Issues

Indexed in tci