วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

The Journal of Mental Health of Thailand is the official journal of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. Its objective is to disseminate mental health and psychiatric research in order to distribute and share experience amongst health and mental health personnel.

Vol 27 No 3 (2019): September-December (กันยายน - ธันวาคม)

บรรณาธิการแถลง

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายสำหรับปี พ.ศ. 2562 และเป็นปีสุดท้ายของการรับรองคุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index: TCI) ในกลุ่มที่ 1 (เหรียญทอง) มีระยะเวลาการรับรองถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบใหม่ พ.ศ. 2563-2567

เนื้อหาในฉบับนี้เป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมด ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ดังต่อไปนี้ ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งระดับบุคคลและครอบครัว เช่น เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ โดย วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ และเรื่อง การพัฒนาและผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและพลังสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด โดย สยาภรณ์ เดชดี และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ  และเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ลัดดา แสนสีหา

ประเด็นด้านกลุ่มวัยเด็กในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูกับระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และคณะ วัยสูงอายุในเรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านประชานิเวศน์ โดย นัฏศรา ดำรงพิวัฒน์ และคณะ  และมีประเด็นเฉพาะด้านเภสัชกรรมทางจิตเวช ในเรื่อง ความคงตัวของยาเม็ด haloperidol, perphenazine และ trihexyphenidyl หลังจากบดและผสมน้ำ โดย สุพาณี ตันตะโนกิจ และภูริ พุ่มไพศาลชัย

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการนิพน์ต้นฉบับ ระดับชมเชย จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ. 2562 ในเรื่อง ภาวะติดนิโคตินกับอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท โดย ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์

ดิฉันและกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยพิจารณาบทความให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ submission ส่งบทความมาเพื่อลงวารสารอย่างมากมาย ทางระบบ ThaiJo www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่วารสารจะเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่ม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป วารสารจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดการใช้กระดาษ (Paperless) นโยบายไทยแลนด์ 4.0

พญ. พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2019-10-08

View All Issues

Indexed in tci