วารสารวิทยาการจัดการ

               วารสารวิทยาการจัดการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตของสาขาบทความที่เปิดรับ คือ สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 

               วารสารวิทยาการจัดการกำหนดจัดพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยมี ISSN ดังนี้
                            ISSN 0125-8362 (Print)
                            ISSN 2651-1746 (Online)

 

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป)

2018-11-11

กองบรรณาธิการวารวารสารวิทยาการจัดการ ขอประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

Vol 35 No 1 (2018): วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-07-01

Structural Equation Model of Factors Influencing Supply Chain Management Practice of Community Enterprises

นัทที ขจรกิตติยา, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ดุษฎี นาคเรือง, มีนา ระเด่นอาหมัด, เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา

1-25

Islamic Financial Institutions and Economic Growth in the Three Southern Border Provinces

ศรัณย์ ศานติศาสน์, อัญชนา พลศร

27-50

Directions of Government Policy toward Startup Business Development for Thailand 4.0

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, ขนิษฐา พัฒนสิงห์

75-100

The Importance of Environmental Interpretation Skill of Marine Tour Guide in Marine Tour Operator

พิสิทธิ์ - ตันติพิสิฐกุล, สัญญา ฉิมพิมล

101-125

View All Issues

Indexed in tci