วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

วารสารวิทยาการจัดการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตของสาขาบทความที่เปิดรับ คือ สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม


Vol 34, No 1 (2017): วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560


วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560