วารสารวิทยาการจัดการ

               วารสารวิทยาการจัดการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตของสาขาบทความที่เปิดรับพิจารณา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 

               วารสารวิทยาการจัดการกำหนดจัดพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยมี ISSN ดังนี้
                            ISSN 0125-8362 (Print)
                            ISSN 2651-1746 (Online)

 

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป)

2018-11-11

กองบรรณาธิการวารวารสารวิทยาการจัดการ ขอประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

Vol 36 No 1 (2019): Journal of Management Sciences Vol.36 No.1 January-June 2019

View All Issues

Indexed in tci