Journal Contact

Mailing Address

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

E-mail: journal.fms.psu.ac.th

โทร. 074-287840 โทรสาร 074-287890

Principal Contact

-
Editor in chief

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112


Phone: 074-287840
Email: somporn.kh@psu.ac.th

Support Contact

Journal of Management Sciences
Phone: 074-287840
Email: journal.fms.psu@gmail.com