กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

E-mail: journal.fms.psu@gmail.com

โทร. 074-287840 โทรสาร 074-287839

Principal Contact

Asst. Prof. Dr.Somporn Khunwishit
Editor in chief
Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
Phone 074-287840

Support Contact

Mr.Wutthipong Whandee
Phone 074-287840