กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

E-mail: journal.fms.psu.ac.th

โทร. 074-287840 โทรสาร 074-287890

Principal Contact

-
Editor in chief
Phone 074-287840

Support Contact

Journal of Management Sciences
Phone 074-287840