กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ

เจ้าของ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต

 

กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขำ

 

 กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ)

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ)

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


กองบรรณาธิการจัดการ

นายวุฒิพงศ์ หว่านดี