Journal History

วารสารวิทยาการจัดการ มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2527  โดยขอบเขตของสาขาบทความที่เปิดรับ คือ สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม