Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของวารสารอื่นใด 
 • บทความ จะต้องใช้ขนาดกระดาษเป็น A5 โดยกำหนดระยะห่างขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา ด้านละ 2.0 ซ.ม. ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ทั้งหมด และบทความรวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 25 หน้า
 • ชื่อเรื่อง จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 ตัวหนา
 • ชื่อผู้เขียน จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 ตัวหนา พร้อมทำการอ้างอิงข้อมูลผู้เขียนในส่วนของ Footnote โดย Footnote ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 10 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บทคัดย่อ จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยมีการกล่าวนำถึงความสำคัญของการศึกษา วิธีการหรือเครื่องมือในการศึกษา ผลสรุปจากการทดลองหรือการค้นพบที่สำคัญ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) จะต้องมีความสอดคล้องกัน ความยาวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ  ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 14
 • เนื้อหา จะต้องใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 14
 • หมายเลขหน้า ทำการใส่หมายเลขหน้ากำกับไว้ที่มุมล่างขวาของหน้ากระดาษทุกหน้า ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 10
 • ตารางหรือภาพประกอบ ควรมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น มีหมายเลขกำกับภาพและตารางตามลำดับ ภาพถ่ายควรเป็นขาว-ดำ หากเป็นภาพวาดต้องเป็นภาพวาดลายเส้นและวาดบนกระดาษขาวโดยใช้หมึกดำให้สะอาดและลายเส้นคมชัด
 • เอกสารอ้างอิง ระบบอ้างอิงให้ใช้มาตรฐานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association: APA) ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 14
 • กรณีที่บทความของท่านเข้าสู่กระบวนการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการพิจารณาแล้ว หากภายหลัง ผู้เขียน/ผู้ส่งบทความขอแจ้งยกเลิกการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ผู้เขียน/ผู้ส่งบทความจะต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่พิจารณาบทความดังกล่าว

 • กรณีที่ผู้เขียน/ผู้ส่งบทความขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความในขณะที่บทความกำลังอยู่ระหว่างการออกหนังสือรับรอง หรือออกหนังสือรับรองให้เรียบร้อยแล้ว หรือกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมจัดพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการวารสารจะทำการหมายเหตุไว้ในบทความที่ตีพิมพ์นั้น ว่า “Retracted” 

 • ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเงื่อนไข กระบวนการในการพิจาณาบทความของทางวารสารวิทยาการจัดการเรียบร้อยแล้ว และยินยอมให้ทางวารสารดำเนินการตามวีธีการหรือกระบวนการของทางวารสารได้ ซึ่งการตัดสินหรือการพิจารณาของทางวารสารถือเป็นที่สุด 

คำแนะนำในการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ


1. ข้อมูลทั่วไป
     1.1 บริบทของวารสาร
          วารสารวิทยาการจัดการ ดำเนินการโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้ และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
     1.2 ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ 
          1.2.1 บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่เสนอผลงานที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง
          1.2.2 บทความวิชาการ (Review Article) เป็นบทความที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ มีการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ หรือมุมมองใหม่ๆ ในเชิงวิชาการ
          1.2.3 บทความพิเศษ (Special Article) เป็นบทความที่นำเสนอความรู้ทั่วไปที่สำคัญ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง 
          1.2.4 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor) เป็นจดหมายที่ส่งถึงบรรณาธิการเพื่อแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือโต้แย้งบทความ หรืองานวิจัยของนักวิชาการอื่น ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจในขอบเขต
ที่เกี่ยวข้องของวารสาร


     1.3 องค์ประกอบของบทความ
          1.3.1 บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน สถานที่ทำงาน/สังกัดของผู้เขียน บทคัดย่อ เนื้อหา (บทนำ 
การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ) อ้างอิง
          1.3.2 บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน สถานที่ทำงาน/สังกัดของผู้เขียน บทคัดย่อ เนื้อหา (บทนำ 
การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หัวข้อย่อย บทวิจารณ์และสรุป) อ้างอิง
          1.3.3 บทความพิเศษ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน สถานที่ทำงาน/สังกัดของผู้เขียน เนื้อหา (บทนำ หัวข้อย่อย 
บทสรุป) อ้างอิง


2. การจัดรูปแบบของบทความ
     2.1 บทความ จะต้องใช้ขนาดกระดาษเป็น A5 โดยกำหนดระยะห่างขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา ด้านละ 2.0 ซ.ม. 
ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ทั้งหมด และบทความรวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 25 หน้า 
     2.2 ชื่อเรื่อง จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 ตัวหนา
     2.3 ชื่อผู้เขียน จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 ตัวหนา พร้อมทำการอ้างอิงข้อมูลผู้เขียน
ในส่วนของ Footnote โดย Footnote ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 10 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     2.4 บทคัดย่อ จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยมีการกล่าวนำถึงความสำคัญของการศึกษา วิธีการ
หรือเครื่องมือในการศึกษา ผลสรุปจากการทดลองหรือการค้นพบที่สำคัญ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) 
จะต้องมีความสอดคล้องกัน ความยาวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ
     2.5 เนื้อหา จะต้องใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 14
     2.6 หมายเลขหน้า ทำการใส่หมายเลขหน้ากำกับไว้ที่มุมล่างขวาของหน้ากระดาษทุกหน้า ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 10
     2.7 ตารางหรือภาพประกอบ ควรมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น มีหมายเลขกำกับภาพและตารางตามลำดับ ภาพถ่ายควรเป็นขาว-ดำ หากเป็นภาพวาดต้องเป็นภาพวาดลายเส้นและวาดบนกระดาษขาวโดยใช้หมึกดำให้สะอาดและลายเส้นคมชัด
     2.8 เอกสารอ้างอิง ระบบอ้างอิงให้ใช้มาตรฐานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association: APA) โดยมีรายละเอียดทั่วไป ดังนี้ 
           2.8.1 การอ้างอิงเนื้อหาภายในเนื้อเรื่องและภายในหัวข้อ เอกสารอ้างอิงจะต้องตรงกัน และจะต้องมีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับเอกสารตามกำหนดไว้อย่างครบถ้วน
           2.8.2 การอ้างอิงควรใช้รูปแบบเดียวกันให้สม่ำเสมอ โดยใช้ระบบนาม-ปี
           2.8.3 การเรียงลำดับเอกสาร ให้เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้เขียนโดยไม่ต้องมีเลขกำกับ โดยเริ่มต้นด้วยรายชื่อเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามลำดับ
           2.8.4 การอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องระบุชื่อผู้เขียนเต็มทั้งชื่อและนามสกุล ส่วนการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องระบุนามสกุลโดยเขียนเต็มก่อน และตามด้วยชื่อย่ออักษรขึ้นต้นตัวเดียว