ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป)

2018-11-11

กองบรรณาธิการวารวารสารวิทยาการจัดการ ขอประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ