ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  • เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • เก็ตถวา บุญปราการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชุติมา หวังเบ็ญหมัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • Kathylene Remegio สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • อรุณพร อธิมาตรไมตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Keywords: ความพึงพอใจ, การท่องเที่ยว, ตลาดน้ำ, Satisfaction, Tourism, Floating Market

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์องค์ประกอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และ (3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา รายได้ และความถี่ในการเที่ยวตลาดน้ำคลองแห กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดน้ำคลองแห จำนวน 394 คน ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ วิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า

1. ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ มีค่ามากกว่า .30 ทุกตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ค่า Kaiser-Mayer-Olkin รวม เท่ากับ .9153 และค่า Eigenvalue มีค่ามากกว่า 1 ทุกตัวแปร และได้จัดกลุ่มองค์ประกอบความพึงพอใจการใช้บริการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการและความปลอดภัย ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด

2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้ำคลองแหด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ด้านการบริการและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง

3. นักท่องเที่ยวมีความถี่ในการท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองแหต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้ำคลองแหด้านการบริการและความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ดังนั้นหน่วยงานเทศบาลและชุมชนควรคำนึงถึงการให้บริการที่มีคุณภาพควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

 

Tourist Satisfaction towards Klong Hae Floating Market, Hat Yai District, Songkhla Province

This research aims to: (1) analyze the component of tourist satisfaction visit, (2) study the satisfaction of the tourists who visited Klong Hae Floating Market, and(3) compare the satisfaction of the tourists who visited Klong Hae Floating Market by gender, age, education, salary and frequency of visit. A sample of 394 tourists was selected using an accidental sampling method. Questionnaires were used to collect the data. The data were analyzed by component analysis (Factor Analysis), mean ( \dpi{100} \bar{X} ), standard deviation (SD), t-test and F-test. Data analysis showed the following results:

1. The factor loading score was greater than .30 in all variables of each element, the Kaiser-Mayer-Olkin was 0.9153 and the Eigenvalue was greater than one. These variables were categorized into three factors: service and safety, tourism destination and products, and environment and cleanliness.

2. Tourists were highly satisfied with products and attractions of Klong Hae Floating Market and moderately satisfied with environmental cleanliness, services and safety.

3. Tourists having different frequencies of visit had different levels of satisfaction in terms of service and safety while tourists differing in demographics such as gender, age, education, and salary were not different in terms of satisfaction with all aspects. Thus, the municipal authority and the community should ensure that service quality and safety are providedso that tourist satisfaction can be improved.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความวิจัย (Research Article)