เจเนอเรชันวายในองค์กร: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมกับความผูกพันต่อองค์กร

ศุทธกานต์ มิตรกูล, อนันต์ชัย คงจันทร์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมของพนักงานเจเนอเรชันวาย และความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมกับความผูกพันต่อองค์กรกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเจเนอเรชันวายของไทยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่าง 621 คน จะแบ่งค่านิยมเป็น 3 ด้าน (มนุษยธรรม ความก้าวหน้า อนุรักษ์นิยม) และแบ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 ประเภท (เชิงความรู้สึก เชิงผลตอบแทน เชิงบรรทัดฐาน) พบว่า (1) เจเนอเรชันวายให้ความสำคัญต่อค่านิยมด้านมนุษยธรรมมากที่สุด (2) ความสอดคล้องของค่านิยมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร และ (3) รูปแบบความสัมพันธ์จะต่างกันในแต่ละประเภทของค่านิยมและความผูกพันต่อองค์กร

 

Generation Y in the Workplace: A Study of the Relationship between Value Congruence and Organizational Commitment

This studyexploredthevaluesofgenerationYemployeesandthe relationship between value congruence and organizational commitment. Data were collected from generation Y employees in Thailand. Data from 621respondents wereanalyzed.3typesof values(humanity, advancement, andconservatism)and3dimensionsofcommitment (affective, continuance, andnormative) wereconsidered.Theresultsrevealedthat: (1)humanity was the most important valueofgenerationYemployees, (2) valuecongruence waspositivelyrelatedtoorganizationalcommitment,and(3) therelationship wasdifferent for eachdimension ofcommitmentandeach type of values


Keywords


เจเนอเรชันวาย; ความสอดคล้องของค่านิยม; ค่านิยมพนักงาน; ค่านิยมองค์กร; ความผูกพันต่อองค์กร; GenerationY; Value Congruence; Employee Values; Organization Values; Organizational Commitment

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/