กลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย

Main Article Content

โกมลมณี เกตตะพันธ์ พอพันธ์ วัชจิตพันธ์

Abstract

การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทน (Outsourcing) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่อุตสาหกรรมโรงแรมนำมาใช้เพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย การวิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้จัดการของโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยจำนวน 796 รายและมีการตอบกลับมาจำนวน 160 คิดเป็นร้อยละ 20% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนมีความสำคัญต่อการบริหารโรงแรม เมื่อใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่าสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 6 กลุ่ม ซึ่งกำหนดชื่อเรียงลำดับตามค่าน้ำหนัก ได้แก่ (1) การบริหารจัดการผู้ดำเนินการแทน (2) การคัดเลือกผู้ดำเนินการแทน (3) ผลเสียและอุปสรรคในจากการจัดจ้างผู้ดำเนินการแทน (4) ประโยชน์ที่ได้รับจริงจากการจัดจ้างผู้ดำเนินการแทน (5) ความคาดหวังประโยชน์จากการจัดจ้างผู้ดำเนินการแทน และ (6) ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โรงแรมจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างผู้ดำเนินการแทน องค์ประกอบที่สำคัญที่นำเสนอจึงมีประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรมและเพื่อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนของโรงแรม

 

Outsourcing Strategy of Hotel Industry in Thailand

Outsourcing is a strategy used by hotels to reduce cost, expenditure and increase efficiency in the organizational operations. This study intended to investigate outsourcing by Thai hotels. Data collection was carried out by 796 questionnaires sent to managers of Thai Hotels Association. Only 160 of them (20%) were completed and returned will was acceptable. Results from the analysis showed that outsourcing is important in managing hotels. By using Factor Analysis it was found that there were six factors ranked according to their loadings. They are: (1) Management of outsourcing, (2)Selection of providers, (3) and obstacles in outsourcing, (4) Realization of benefits from outsourcing, (5)Expectation of benefits,and (6) Improvement of business performance. It was concluded that hotels must pay important attention to the strategy and operations in outsourcing. The factors which influence hotel outsourcing will be useful for practical purposes and to the future study and research.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)