ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

  • สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ปรรณ เก้าเอี้ยน ฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร
Keywords: การจัดการการเงินส่วนบุคคล, ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร, ข้าราชการตำรวจ, Personal Financial Management, Chumphon Provincial Police, Police

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการเงินส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการเงินกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำนวน 310 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยหาค่า Chi-square ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาสมรรถนะทางการเงินที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดการการเงิน วินัยทางการเงินและความตระหนักด้านจริยธรรมทางการเงิน โดยรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ความตระหนักด้านจริยธรรมทางการเงิน และความรู้ด้านการจัดการการเงิน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ วินัยทางการเงิน ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวต่อเดือน รายได้หลักรวมต่อเดือน รายได้เสริมต่อเดือน ตำแหน่งชั้นยศ อายุราชการ รูปแบบการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน มีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร

2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะทางการเงิน ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดการการเงิน วินัยทางการเงิน และความตระหนักทางด้านจริยธรรม ทางการเงิน มีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

 

Factors Influencing Personal Financial Management of Chumphon Provincial Police

This research aims to study the management of personal finance. The relationship between personal factors on managing personal finances. Relationship between financial performance and managing personal finances Police Commissioner Chumphon. By collecting data from a sample of 310 people Civil Police Chumphon analyze data with basic statistics, percentage, mean, standard deviation. And analyze the relationship by using Chi-square significance at the 0.05 level.

The study of financial performance affecting personal finance management Police Commissioner Chumphon 3 areas: knowledge of financial management. Financial discipline and awareness on financial ethics overall opinion is that a high level. Considering it was found that there is a lot of comment. Order by descending is awareness on financial ethics. And knowledge in financial management. And comment is moderate financial discipline is in order.

Test results showed that the assumption

1) the relationship between personal factors, including gender, age, education, marital status, number of family members, Assisting family members per month, Total monthly income Extra income per month Position rank in service patterns, lifestyle behaviors about alcohol, Smoking behavior and habits of everyday use. Relationship with Managing personal finances Police Commissioner Chumphon.

2) the relationship between the financial performance, including knowledge in financial management. Financial discipline And awareness of ethical finance. Relation to the management of personal finances Police Commissioner Chumphon.

Section
บทความวิจัย (Research Article)