ความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัด สงขลาสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  • รจนา ขุนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Keywords: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบัญชี, ASEAN Economic Community, free flow of skilled labor, and the readiness of accounting student

Abstract

การศึกษาครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ความสำคัญของปัจจัยที่มี ผลต่อการพัฒนาศักยภาพและศึกษาความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบัญชีต่อ ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร ดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จานวน 344 คน และใช้สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา มีความพร้ อมเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 โดยปัจจัยที่ให้ ความสำคัญและมีความพร้อมมากที่สุด คือปัจจัยด้านการปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ในทางกลับกันพบว่าปัจจัยที่ให้ความสำคัญและมีความพร้อม น้อยที่สุดคือ ทักษะในด้านภาษาอังกฤษ และด้านความรู้และทักษะในด้านภาษาอื่น ๆ เช่น มาลายู ภาษาจีน เป็นต้น อีกทั้งการทดสอบความสัมพันธ์ยังพบว่า สถาบันการศึกษา และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับความพร้อมของนักศึกษาอย่าง มีนัยสำคัญ ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถลับความสำคัญในการพัฒนา ซึ่งอาจ เริ่มจากปัจจัยที่มีความพร้อมน้อย คือทักษะในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดจุดอ่อนของบุคลากรสาขาวิชาชีพบัญชีไทย โดยจะต้องอาศัยความ ร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชน

 

The Readiness of Accounting Students in the Universities from Songkhla Province towards ASEAN Economic Community

The study aims to investigate the relative importance of factors that affect development potential and the readiness of accounting professionals in the Universities from Songkhla Province towards ASEAN Economic Community (AEC). This study used questionnaire to collect data on 344 accounting students. The statistics used for the data analysis consist of percentage, mean, standard deviation and regression analysis. The result of study indicated that students had the level of readiness at 3.72 and the important factors are the integrity, transparency and ethics of accounting professionals. On the other hand, the factors with less important are the English languages skills and AEC languages skills such as Chinese, Malaya. This study found that educational institutions and GPA have influence with the readiness of accounting students. The results can be prioritized for accounting education development from their weakness such as the English and other languages’ skill.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความวิจัย (Research Article)