กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างประเทศไทยในการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

รัฐพล สันสน เยาวภา ปฐมศิริกุล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโมเดลกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างประเทศไทยเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ 1,160 คน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มโดยใช้ สถิติวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลและสถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ในขณะที่กลยุทธ์การตลาดที่สาคัญที่สุดต่อธุรกิจค้าปลีกแบบ สมัยใหม่ คือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ โดยปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ ประกอบด้วย สภาวะอุปสงค์ สภาวะการแข่งขัน องค์ประกอบของธุรกิจกิจการที่เกี่ยวข้อง

 

Competitive Advantage Marketing Strategy of Construction Material Retailer Business in Thailand for preparing to Asean Economic Community

This study aimed to find out the model of Competitive Advantage Marketing Strategy of Construction Material Retailer Business for preparing to Asean Economic Community. This servay research employed both qualitative and quantitative study was testing 1,160 samples of costruction material retailer management team. The data were collected by questionnaire, interview and focus group. The statistics used in the research were the path analysis and the structural equation modeling (SEM). The finding found that the competitive advantage marketing strategy of traditional retailer, the most effect factor loading of variables was marketing communication strategy. The competitive advantage marketing strategy of modern trade retailer, the most effect factor loading of variables was product strategy. 4 factors of the latent variable were demand condition, firm strategy and rivalry, factor condition, relate and supporting industry had related on organization performance.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)