ทบทวนปัจจัยและบทบาทของภาวะวิกฤติทางการเมืองที่มีอิทธิผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์

Main Article Content

ตติยาพร จารุมณีรัตน์ พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ

Abstract

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จ ของสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักตัดสินใจเลือกเดินทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวใดจากความรู้สึกความคิดเห็นที่มีสถานที่นั้นๆ ดังนั้นงานวิจัยการ ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์จึงได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไร ก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านมามักเน้นศึกษาการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการ พักผ่อน และมีเพียงจำนวนน้อยที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาภาพลักษณ์และปัจจัย ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวสำหรับการจัดประชุม การท่องเที่ยวเชิงรางวัล ประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ (ไมซ์) ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของบทความ วิชาการ เน้นศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งการท่องเที่ยวสำหรับ อุตสาหกรรมไมซ์และบทบาทของภาวะวิกฤติทางการเมืองต่อการสร้างภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ จากการทบทวนงานวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วย ปัจจัยหลายประการ อาทิ ลักษณะของปัจเจกบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ สถานภาพทางสังคม) ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ในการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ให้ความสำคัญต่อความ ปลอดภัยของสถานที่จัดงานในลำดับต้นๆ ผนวกกับงานวิจัยที่ผ่านมาได้สะท้อนถึง ความสำคัญของสถานการณ์ทางการเมืองที่มีต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย ของประเทศ ดังนั้นผู้เขียนได้นำเสนอกรอบความคิดทางวิจัยที่ระบุถึงปัจจัยที่สำคัญ ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีประโยชน์ต่องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

A review of antecedents and the roles of political crisis influencing the formation of destination image of Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Industry (MICE)

Destination image, or the impressions a person holds about a place is widely recognized as the most important factor in ensuring long term viability of any tourist destination. Image can exercise great influence on the consumer decision-making process in many ways. According to the literature of leisure tourism perspective, destination image has been an area of strong interest based on numerous studies that have been carried out proving to be a well-established area of studies. However, very few studies have shed light on other areas of tourism, particularly meeting, incentive, convention, and exhibition market (MICE). Hence, the current paper aims to review past literature pertaining to destination image and the antecedents to its formation with its focus on business tourism perspective, namely MICE market. Based on the reviews, personal factors (gender, age, level of education and social class), external information sources (organic and induced sources of information), and previous experience visiting the destination were identified as influential factors in forming an image of a destination. The unique features of MICE market have been highly sensitive to safety and security concern; specifically the role of political crisis on the destination image formation should be further elaborated. The paper concludes by proposing a generic framework of antecedents of destination image for MICE destination.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)