การบริหารความขัดแย้งในองค์กร

Main Article Content

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ปัญญา เทพสิงห์

Abstract

-

Article Details

Section
Book Review
Author Biography

ปัญญา เทพสิงห์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์