การจัดกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพด้อยที่สุด ตามตัวแบบ WPF-BCCจากวิธีการ DEA

Main Article Content

ประสพชัย พสุนนท์ สุดา ตระการเถลิงศักดิ์

Abstract

วัตถุประสงค์ของวิจัยนี้คือ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้อยที่สุดของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีด้วยวิธีการ WPF-BCC 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพด้อยที่สุดของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดจากการจัดหมู่ของปัจจัยนำเข้าและปัจจัยผลผลิต และ 3) เพื่อจัดกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีจากคะแนนปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพด้อยที่สุด ประชากรในการวิจัย คือ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัด เพชรบุรีที่ดำเนินงานปกติ จำนวน 18 แห่ง ตัวแปรการวิจัยใช้ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2549) ประกอบด้วย ตัวแปรปัจจัยนำเข้า 4 ตัวแปร คือ 1) ต้นทุนธุรกิจหลัก 2) ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจและดำเนินการ 3) หนี้สินรวม และ 4) ทุนของสหกรณ์ และตัวแปรปัจจัยผลผลิต 1 ตัวแปร คือ รายได้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม GIPALS 3.4 (Softonic, 2013) ในการประเมินประสิทธิภาพด้อยที่สุด และใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีประสิทธิภาพด้อยที่สุด 3 แห่ง เมื่อประเมินด้วยวิธีการ WPF-BCC 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากคะแนนประสิทธิภาพด้อยที่สุดจากการจัดหมู่ พบว่า มี 2 ปัจจัย คือ 2.1) ปัจจัยการจัดการค่าใช้จ่าย เฉพาะธุรกิจและการดำเนินการ และ 2.2) ปัจจัยด้านทุน และ 3) สามารถจัดกลุ่มสหกรณ์ในจัง หวัดเพชรบุรีด้วยคะแนนประสิทธิภาพด้อยที่สุดได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ด้อยประสิทธิภาพในระดับ มาก (จำนวน 7 แห่ง) กลุ่มที่ด้อยประสิทธิภาพในระดับปานกลาง (จำนวน 7 แห่ง) และกลุ่มที่ด้อยประสิทธิภาพในระดับน้อย (จำนวน 4 แห่ง)

 

Cluster of Agricultural Cooperatives in Phetchaburi Province with A Factor Analysis of Worst-Efficiency: WPF-BCC Model in DEA Approaches

The purpose of this study are 1) to evaluate worst efficiency of agricultural cooperatives in Phetchaburi province by WPF-BCC model, 2) to analyze worst efficiency factors of the agricultural cooperatives in Phetchaburi province caused by the combination of input and output factors, and 3) to categorize the agricultural cooperatives by factor score gained from factor analysis of worst efficiency. The decision-making units are 18 operating agricultural cooperatives located in Phetchaburi province. There are four input factors including 1) main business cost, 2) specific costs in business and operation, 3) total amount of debt, and 4) cooperative capital and one output factor: revenue (Cooperative Auditing Department, 2006). For the data analysis, GIPALS 3.4 of Softonic (2013) was used to evaluate worst efficiency and Minitab was applied for the factor and cluster analysis. The results showed that 1) there are 3 agricultural cooperatives in Phetchaburi with worst efficiency evaluated by WPF-BCC model, 2) based on the results from factor analysis of worst efficiency scores from 15 combinations of input variables, there were 2 factors: 2.1) specific cost management in business and operation, and 2.2) cost factor, and 3) The agricultural cooperatives in Phetchaburi province could be categorized by worst efficiency scores into 3 groups: high-level worst efficiency group (7 cooperatives), mid-level worst efficiency group (7 cooperatives), and low-level worst efficiency group (4 cooperatives)

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)