ความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย

ปรารถนา หลีกภัย, เกิดศิริ เจริญวิศาล, ชาลี ไตรจันทร์, โสภณิ จิระเกียรติกุล

Abstract


Innovativeness of Hotel Business in Southern Thailand 

The purpose of this study is to investigate types of innovation of the hotel business, to examine the level of innovativeness of the hotel business, and to identify the factors that have an impact on the innovativeness in the hotel business.

Quantitative method is used in this study. The data were collected from 212 hotels in southern Thailand in the database of the Tourism Authority of Thailand. The stratified random sampling is used. The questionnaires were mailed to the general manager.

The findings reveal that product/service is the innovation mostly adopted by the hotel business in southern Thailand, followed by marketing innovation, process innovation and organizational innovation. Overall, the hotel business in southern Thailand appears to have a high level of innovativeness. The results reveal that learning orientation and entrepreneurial orientation significantly influences innovativeness.


Keywords


ความสามารถทางนวัตกรรม; ธุรกิจโรงแรม; ภาคใต้ของประเทศไทย; Innovativeness; Hotel business; Southern Thailand

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/