กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ, เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ

Abstract


A Conceptual Framework of Faculty Research Performance Modeling in National Research Universities

This article aims to review literature and suppose the hypotheses to present a conceptual framework of faculty research performance modeling in national research universities. From the literature reviews, we found some important hypotheses, which were (1) perceived transformational leadership has positive direct effect on faculty research performance, (2) perceived transformational leadership has positive direct effect on perceived learning organization, (3) perceived human resource management practice has positive direct effect on faculty research performance, (4) perceived human resource management practice has positive direct effect on perceived learning organization, and (5) perceived learning organization has positive direct effect on faculty research performance. Therefore, this conceptual framework can be used to examine for developing the model of faculty research performance in national research universities in the future.


Keywords


ผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัย; การรับรู้; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; วิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์; องค์การแห่งการเรียนรู้; Research Performance; Perception; Transformational Leadership; Human Resource Management Practice; Learning Organization

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/