ความรับผิดชอบต่อสังคมกับธุรกิจโรงแรม

  • ชุติมา วุ่นเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Keywords: ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจโรงแรม, CSR, Hotels business

Abstract

Corporate Social Responsibility in Hotels business.

For decade, business part interested in Corporate Social Responsibility but there not curtain about benefits. In Hotels take the CSR to the business while some hotels have not clear about the effected and what the CSR is. From the papers that study about CSR could be definited is the activity that concern to stakeholders, partnerships, employers, society, community, economy and the world. For the research that study about CSR in Hotels business found that CSR clearly a positive effect to hotels business for organization and reputation that effected firm value which take the sustainable advantages.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความวิชาการ (Review Article)