ความเป็นองค์กรนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรม กรณีศึกษา โรงพยาบาลเกาะสมุย

Main Article Content

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สมหมาย ทองมี จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์

Abstract

Innovative Organization and Innovative Capability: A Case Study of Koh Samui Hospital

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)