ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย้อมภาคใต้ กับการเตรียมลดผลกระทบจากอุทกภัย

Main Article Content

สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร เสาวณี จุลิรัชนีกร ยุพาวดี สมบูรณกุล สมมาตร จุลิกพงศ์ สิทธิชัย ศุภผล

Abstract

The Characteristics of Southern Small and Medium Enterprises (SMEs) and the Preparedness for Flood Mitigation.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)