ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย้อมภาคใต้ กับการเตรียมลดผลกระทบจากอุทกภัย

สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร, เสาวณี จุลิรัชนีกร, ยุพาวดี สมบูรณกุล, สมมาตร จุลิกพงศ์, สิทธิชัย ศุภผล

Abstract


The Characteristics of Southern Small and Medium Enterprises (SMEs) and the Preparedness for Flood Mitigation.

Keywords


วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม; การเตรียมลดผลกระทบจากอุทกภัย; ภาคใต้; Small and Medium Enterprises; the Preparedness for Flood Mitigation; The Article is partial of research project

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/