ตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลของแรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

นัทที ขจรกิตติยา, ชาลี ไตรจันทร์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

Abstract


Antecedents and consequences of Public Sevice Motivation of Municipal employees in the three Southern Border Provinces of Thailand

Keywords


ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; ความเข้าใจทางวัฒนธรรม; แรงจูงใจการบริการสาธารณะ; ความพึงพอใจในงาน; พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน; Transformational Leadership; Cultural understanding; Public Service Motivation; Job Satisfaction; Employees Performance

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/