ตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลของแรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

Main Article Content

นัทที ขจรกิตติยา ชาลี ไตรจันทร์ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

Abstract

Antecedents and consequences of Public Sevice Motivation of Municipal employees in the three Southern Border Provinces of Thailand

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)