แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักสมรรถนะ: ประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำ

Main Article Content

จิระพงค์ เรืองกุน

Abstract

Competency-based Human Resource Development Approach: An Experience from Leading Firms.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)