ทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

Main Article Content

ภาณุวัตน์ ภักดีอักษร

Abstract

Tourism Motivation Theory and Food Tourism 

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)