ทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ภาณุวัตน์ ภักดีอักษร

Abstract


Tourism Motivation Theory and Food Tourism 

Keywords


การท่องเที่ยวเชิงอาหาร; แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเที่ยว; Food Tourism; Tourism Motivation Concepts and Theory

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/