การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในภาคใต้ของประเทศไทย

Main Article Content

ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ อยุทธ์ นิสสภา

Abstract

An Analysis of Biodiesel Production Potential from Palm Oil in Southern Thailand

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)