การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในภาคใต้ของประเทศไทย

  • ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
  • อยุทธ์ นิสสภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Keywords: ศักยภาพการผลิต, ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม, ภาคใต้ของประเทศไทย, Production Potential, Biodiesel from Palm Oil, Southern Thailand

Abstract

An Analysis of Biodiesel Production Potential from Palm Oil in Southern Thailand

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความวิจัย (Research Article)