การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในภาคใต้ของประเทศไทย

  • ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
  • อยุทธ์ นิสสภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Keywords: ศักยภาพการผลิต, ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม, ภาคใต้ของประเทศไทย, Production Potential, Biodiesel from Palm Oil, Southern Thailand

Abstract

An Analysis of Biodiesel Production Potential from Palm Oil in Southern Thailand
Section
บทความวิจัย (Research Article)