พฤติกรรมผู้บริโภคและการรับรู้ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกของผู้บริโภคแบ่งตามระดับของร้านค้าปลีก

ธีรศักดิ์ จินดาบถ

Abstract


Consumer's Behavior and Perceived Retail Store Image by Store' Level

Keywords


ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีก; ร้านค้าปลีกระดับนานาชาติ; ร้านค้าปลีกระดับชาติ; ร้านค้าปลีกระดับท้องถิ่น; Retail Store Shop; International Retail Store; National Retail Store; Local Retail Store

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/