พฤติกรรมผู้บริโภคและการรับรู้ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกของผู้บริโภคแบ่งตามระดับของร้านค้าปลีก

Main Article Content

ธีรศักดิ์ จินดาบถ

Abstract

Consumer's Behavior and Perceived Retail Store Image by Store' Level

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)