การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูล

  • พรชนก จันตระกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ University of Western Australia
Keywords: ยางพารา, น้ำมันปาล์ม, ผลตอบแทนการลงทุน, พยากรณ์ราคา, สตูล, Rubber, Oil palm, Investment Returns, Price Forecasting, Satun

Abstract

A Comparative Analysis of the Investment Returns On Rubber and Oil Palm Plantations in Satun Province

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความวิจัย (Research Article)