การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูล

Main Article Content

พรชนก จันตระกูล ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์

Abstract

A Comparative Analysis of the Investment Returns On Rubber and Oil Palm Plantations in Satun Province

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)