การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษา: จังหวัดจันทบุรี

Main Article Content

หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ เรวดี โรจนกนันท์

Abstract

Change in Wetland Size due to Sea-Level Rise (SLR): A Case Study in Chanthaburi Province

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)