การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษา: จังหวัดจันทบุรี

หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย, นาฎสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์

Abstract


Change in Wetland Size due to Sea-Level Rise (SLR): A Case Study in Chanthaburi Province

Keywords


การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ; การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล; พื้นที่ชุ่มน้ำ; แบบจำลอง DIVA 1.0; จังหวัดจันทบุรี; Climate Change; Sea-Level Rise; Wetlands; the DIVA 1.0 model; Chanthaburi Province

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/