ผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร

Main Article Content

ปรารถนา หลีกภัย เกิดศิริ เจริญวิศาล

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร โดยการศึกษาใช้วิธีการ ทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์เอกสาร ผลการศึกษา พบว่าการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร ผลจากการศึกษาจะทำาให้นักวิชาการและผู้บริหารองค์กรได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร และทราบแนวทางเพื่อการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรต่อไป

 

The Effect of Entrepreneurial Orientation, Market Orientation, and Learning Orientation on Organizational Innovativeness

The purpose of this study was to investigate the effect of entrepreneurial orientation, market orientation, and learning orientation on organizational innovativeness. This study used a literature review and documents analysis. The results indicated that entrepreneurial orientation, market orientation, and learning orientation had positive relationships with organizational innovativeness. The findings of the study not only provided researchers and administrators with fundamental data on organizational innovativeness but also contributed to the formulation of the strategic guidance for organizational innovativeness development.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)