การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในอาเซียน: บทปริทัศน์

  • มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Keywords: การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม, อาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,

Abstract

Environmental Disclosures in ASEAN: A Criticism Review
Section
บทความวิชาการ (Review Article)