การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในอาเซียน: บทปริทัศน์

มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ

Abstract


Environmental Disclosures in ASEAN: A Criticism Review

Keywords


การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม; อาเซียน; ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/