การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

Main Article Content

วรพิทย์ มีมาก

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทย การศึกษาใช้การวิจัยแบบสำ รวจ การสุ่มตัวอย่างใช้แบบหลายขั้นตอน โดยการสุ่มองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 แห่ง จาก 6 จังหวัด ใน 6 ภาค กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักการเมือง ท้องถิ่น 107 คน และพนักงานท้องถิ่น 785 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะนำ มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ พรรณนาและสถิติอ้างอิง ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีข้อบกพร่อง การพึ่งตนเองทางการคลังมีค่อนข้างต่ำ และประชาชนในท้องถิ่นมีการหลบเลี่ยงภาษี ค่อนข้างมาก ข้อเสนอแนะ คือ (1) ปรับปรุงสมรรถนะทางการคลังของท้องถิ่น (2) แก้ไขกฎหมายที่ ยังคงใช้อยู่หรือตรากฎหมายใหม่ (3) จัดทำเกณฑ์การจัดสรรรายได้ใหม่ (4) ขยายฐานภาษีใหม่ (5) จัดการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองทางการคลังและการหลบเลี่ยงภาษีของประชาชนในท้องถิ่น

 

The Analysis of Fiscal Structure of Local Governments in Thailand

This research was aimed at analyzing fiscal structure of local governments in Thailand. The study was conducted through survey research. 18 local governments from 6 provinces in 6 regions were randomly selected via Multi-stage sampling method. Samples consisted of 107 local politicians and 785 local officials. Data collected were analyzed by descriptive and inferential statistics. Research findings were as follows : fiscal structure of local governments still has defected; financial self-reliance was quite low; and tax evasion of local taxpayers was rather high. Recommendations were to (1) improve local financial capability, (2) correct existing laws or enact new ones, (3) renew revenue allocation criteria; (4) expand new local tax bases, and (5) manage factors influencing financial self-reliance and also tax evasion of local taxpayers.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)