ผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงานการศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

กฤศกร จิรภานุเมศ, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, พนิดา แช่มช้าง

Abstract


ในการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์ ที่มีต่อ ความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 63 บริษัท โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) มาพัฒนาแบบจำลอง พร้อมทั้ง ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาอิทธิพลที่เกิดขึ้นระหว่าง ปัจจัย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้บริหารและการมุ่งเน้น กลยุทธ์ขององค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร อีกทั้งยังมีอิทธิพลทาง ตรงและทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยสำญทางสถิติ (Chi-square = 92.14, df = 69, p = 0.53288, RMSEA = 0.075, GFI = 0.99, AGFI = 0.98) ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญ ในเรื่องของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้บริหารและการมุ่งเน้นกลยุทธ์ขององค์กรจะนำ ไปสู่การเพิ่มขึ้นของความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

 

The Effect of Entrepreneurial and Strategic Orientation on Innovativeness and Performance : The Empirical Study of the Listed Companies in the Market for Alternative Investment (MAI)

The main purpose of this research is to examine the relationship between entrepreneurial and strategic orientation on innovativeness and performance of the listed 63 companies in the Market for Alternative Investment (MAI). Structural equation modeling techniques (SEM) was used to develop a model, inspect consistency between model and empirical data and study the effects of factors. The study result revealed the executive entrepreneurial orientation and the organization strategic orientation have direct effects on the organization innovativeness. They also have statistically significant direct and indirect effects on the organization performance. (Chi-square = 92.14, df = 69, p = 0.53288, RMSEA = 0.075, GFI = 0.99, AGFI = 0.98) This means that the importance of focusing on the executive entrepreneurial orientation and the organization strategic orientation will lead to increase the organization innovativeness and performance.


Keywords


ความเป็นผู้ประกอบการ; กลยุทธ์; ความสามารถทางนวัตกรรม; entrepreneurial; strategic; innovativeness

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/