ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) กรณีศึกษา : กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่

  • อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ชูเกียรติ ชัยบุญศรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วรวรรณ บุญเสนอ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: Conditional Logit Model, สี่ล้อแดง, กลุ่มวัยรุ่น, รถสาธารณะ, Red Car Taxi, Yong generation, Public transportation, Demand, Chiang-Mai

Abstract

รถสี่ล้อแดงเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ยังคงได้รับความนิยมจากคนเชียงใหม่ในการเดินทาง อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นล้วนแต่เป็นการวิจัยที่นานมาแล้ว หรือใช้วิธี วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ทำให้ไม่สามารถแสดงผลการวิจัยในเชิงลึกและอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ดีพอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของกลุ่มวัยรุ่นต่อการใช้บริการรถ สาธารณะ (สี่ล้อแดง) รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งดังกล่าว จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล ต่ออุปสงค์การใช้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธี Conditional Logit Model พบว่าปัจจัยที่มีผลทางบวกต่อการใช้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) ประกอบไปด้วยปัจจัย ด้านระยะเวลาการเดินทาง ความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยในการเดินทาง ความจำเป็นในการ เดินทาง และปัจจัยด้านการขับรถแดงมีความปลอดภัย ส่วนปัจจัยที่มีผลทางลบต่อการใช้บริการรถ สาธารณะ (สี่ล้อแดง) ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านรายได้ และปัจจัยด้านการมีรถส่วนตัว ซึ่งปัญหา ดังกล่าว จะต้องได้รับการแก้ไขแบบมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มคนทั้งที่ใช้บริการ และ ให้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) จึงจะทำให้ระบบขนส่งมวลชนของเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไปได้ในอนาคต

 

The Factors Effecting to Demand of Public Transportation (Red Car Taxi) A Case Study: Chiang Mai’s Young Generation

The Red Car taxi is the public transportations services in Chiang-Mai and it is very satisfied for Chiang-Mai people. However, researches focuses on this topic are not much and also most of researches to focus on the familiar of this topic were studied in long times ago. Therefore, the results of those researches are not accuracy because most of them used simple statistics analysis. Consequently, the results of those researches would not be satisfied to formulate the policy recommendation for the public transportation services development in Chiang-Mai. The main purpose of this study is to find the factors effecting to demand of the Red Car Taxi services and also looking for the obstruction factors effecting to this demand. The public transportation services demand in Chiang-Mai was estimated by Conditional Logit estimation. It was found that the positive factors influencing on this demand are the duration of travel, the comfort of vehicles, the safety for traveling, the importance of traveling purpose, and the safety regarding driving behavior. In contrast, the negative factors influencing on this demand are both the income of young generation and the ownership of vehicle. The obstruction factors effecting to this demand are both the price of service and the pollution made by the vehicle. The conclusion and policy recommendation suggest that the both government and privet sectors should keep develop and support the public transportation services. The important thing was found from the result of empirical research is the young generation will be still satisfied with this public transportation services in the future year.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความวิจัย (Research Article)