แนวทางการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

Main Article Content

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใส ตัวชี้วัด และ เกณฑ์การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้แทนของหน่วยงาน ภาครัฐ 30 หน่วยงาน ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐในระดับกรมรวม 496 ราย และทำการสนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชน 46 ราย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า มาตรฐานการประเมินความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้านคือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงาน การให้บริการประชาชน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

The Approach to Develop Transparency Standard of Government Organizations

The objective of this research is to recommend the approach to develop transparency standard, indicators and criteria for evaluating transparency of government organization regarding the context of Thai society and culture. The research instruments are in-depth interview, questionnaire and focus groups discussion.

The result : The evaluation of transparency indicators is composed of 8 components i.e. purchasing procurement, management, public service, human resources management, budgeting, accountability and evaluation, public information, and moral and code of ethics.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)