แนวทางการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใส ตัวชี้วัด และ เกณฑ์การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้แทนของหน่วยงาน ภาครัฐ 30 หน่วยงาน ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐในระดับกรมรวม 496 ราย และทำการสนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชน 46 ราย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า มาตรฐานการประเมินความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้านคือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงาน การให้บริการประชาชน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

The Approach to Develop Transparency Standard of Government Organizations

The objective of this research is to recommend the approach to develop transparency standard, indicators and criteria for evaluating transparency of government organization regarding the context of Thai society and culture. The research instruments are in-depth interview, questionnaire and focus groups discussion.

The result : The evaluation of transparency indicators is composed of 8 components i.e. purchasing procurement, management, public service, human resources management, budgeting, accountability and evaluation, public information, and moral and code of ethics.


Keywords


ความโปร่งใส; การตรวจสอบได้; ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ; ความซื่อสัตย์สุจริต; จิตสำนึก; Transparency; Accountability; Transparency of government organization; honesty; the sense of transparency mind

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/