การวิเคราะห์เปรียบเทียบของการเลือกเส้นทางขนส่งเพื่อการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง และไม้ยางพาราแปรรูป

Main Article Content

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย เจษฎา ธรรมบัญชา เสาวลักษณ์ รัตนบุรี

Abstract

บทความนี้ ได้วิจัยการเลือกเส้นทางการขนส่งหมวดการขนส่ง และวิธีการขนส่งสินค้า(อาหารทะเลแช่แข็งไปสิงคโปร์ และไม้ยางพาราแปรรูปไปประเทศจีน)ผ่านด่านท่าเรือสงขลา และด่านปาดังเบซาร์ในปัจจุบันผลการศึกษาค้นพบว่าเกณฑ์พื้นฐานการเลือกหมวดการขนส่ง และวิธีการขนส่งได้ถูกกำหนดโดยต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุดระยะเวลา(ความเร็ว)ของการขนส่งรวมทั้งการปฏิบัติการของพนักงานชิ้ปปิ้งในการประกันวิธีการส่งมอบสินค้าที่ประหยัดมากที่สุดต่อผู้นำเข้า

 

The comparative analysis of choosing of transport route to export of frozen seafood and rubber wood

In article the choice of transport route, type of transport and way of cargo transportation (the frozen seafood to Singapore and rubber wood to China) through Songkhla Port and Padang Besar border point is investigated at the present time. It was found out from the research result that the main criteria of the choice of type of transport and way of transportation are defined by the minimum expenses for transportation, speed (time) of transportation, and also forwarding operations providing the most economical way to delivery of the goods to the importers.

Article Details

Section
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)