โอกาสและอุปสรรคของผู้ให้บริการจัดเก็บและคลังสินค้าของไทย ที่มีต่อการเปิดเสรีการค้าบริการด้านโลจิสติกส์สาขาการจัดเก็บและคลังสินค้า

Main Article Content

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

Abstract

การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ กิจกรรมโลจิสติกส์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่ง สินค้าอันถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้าและเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด ราคาสินค้า ทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งซึ่งได้ถูกร้องขอและถูกกดดันจากประเทศคู่ค้าต่าง ๆ เพื่อ ให้มีการเปิดเสรีการค้าทั้งด้านสินค้าและบริการ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขีดความสามารถ ของภาคธุรกิจผู้ให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้าของไทยเพื่อวิเคราะห์และประเมินประโยชน์และ ผลกระทบต่า ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่

การศึกษาครั้งนี้ได้มีการทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจโดยแจกแบบ สอบถามจำนวน 70 บริษัทและได้รับคืน 50 บริษัทหรือคิดเป็นอัตราการตอบสนอง 71.4 และทำ การสัมภาษณ์เชิงลึก 20 บริษัทรวมทั้งจัดให้มีการโฟกัสกรุ๊ปเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการ ศึกษาพบว่าผู้ให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้าส่วนใหญ่มีขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็น คลังสินค้าเกษตร ส่วนของภาคเอกชนเป็นของต่างชาติซึ่งนิยมเก็บสินค้าอุตสาหกรรม โดยผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่ของไทยมีการตอบสนองที่ค่อนข้างช้าต่อการรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจใน ระดับประเทศและขาดความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอ

นอกจากนี้ยังขาดความพร้อมถ้ามีการเปิดเสรีการค้าบริการในกลุ่มนี้ ส่วนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ของไทยจัดว่ามีขีดความสามารถในการแข่งขันได้และเห็นว่าการเปิดเสรีการค้าจะส่งผลกระทบในด้านบวกมากกว่าด้านลบ นอกจากนี้ยังพบว่าภาครัฐฯที่กำกับดูแลธุรกิจคลังสินค้ายังขาดความรู้และความเข้าใจเรื่องโลจิสติกส์และผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานของไทยควร จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเสรีและหาแนวทางเชิงรุกหรือมาตรการที่จะเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของธุรกิจคลังสินค้าให้แข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

Opportunity or Barrier of Thai Service Providers for Opening Services Liberalisation in Storage and Warehouse Sector

Nowadays, global logistics service industry is increasingly playing an important role to international trade and investment. Effective logistics system reduces total costs and also improves service level that products can sell with competitive prices in global market. To prepare and facilitate Thai storage and warehousing service providers (SWSP) to assess their capabilities for logistics service liberalization, the study’s objective is to assess a capability level of Thai SWSP, including examining readiness of Thai SWSP for contributing in logistics liberalization. It examines issues related to benefits and costs contributed to logistics services liberalization in Thailand.

To examine above issues, questionnaire survey were conducted through 70 samplings and 50 returned with response rate at 71.5 percent. Also in-depth interview were conducted through 20 respondents. The results show that Thai SWSPs have different less degree of readiness and adjustability to logistics service liberalization. Most of them still lack understanding and effects of opening logistics service liberalization. Their competitive capabilities are rather in medium to low levels. As factors for example, out-of-dated national laws and regulations, and unstable politic and economic situations impede growth of national logistics service industry.

According assessing to benefits and costs analysis if opening the liberalization, SWSPs which are in small and medium sectors, have mostly potential adversely effects. On the other hand, logistics users will get highest benefits for gaining higher responsiveness and lower cost reduction. The study points out problematic issues for growth in logistics sectors which would increase merchandise trade flows. It also provides recommendations based on how to facilitate Thai SWSPs to adjust and respond to rapid changes in case of opening logistics liberalization.

Article Details

Section
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)