องค์การแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษา: โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เพ็ญนภา ประภาวัต

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลของรัฐขนาดเล็ก โดยใช้โรงพยาบาลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษา จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาล และทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาล โดยการศึกษาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน 100 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

ผลการศึกษาพบว่า

1. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลดอนสักในภาพรวมตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านรูปแบบวิธีการคิดอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ บุคคลมีความเป็นเลิศ การคิดอย่างเป็นระบบตามลำดับ ส่วนสำหรับการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลดอนสัก ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ บรรยากาศในการทำงาน โครงสร้างองค์การ การจูงใจ และภาวะผู้นำ ซึ่งต่างก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Learning Organization A Case Study: The Donsak Hospital, Surattani Province

This study aimed to study the attitudes of Donsak Hospital’s staff towards Donsak Hospital being as a learning organization and to study the correlation between factors that affected the learning organization of Donsak Hospital. The data were collected from the questionnaires completed by 100 Donsak Hospital staff members.

The results are:

1. The attitudes of Donsak Hospital’s staff towards being a learning organization of Donsak Hospital was at a medium level. When each aspect was examined, it was found that mental model, personal mastery, systems thinking were high, while shared vision and team learning were at a medium level.

2. The factors correlated to being the learning organization of Donsak Hospital were significantly related to the hospital’s being a learning organization at the .01 level. The factors are organization culture, vision mission strategy, working climate, organization structure, motivation and leadership.

Article Details

Section
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)