ประชาธิปไตยแบบสานเสวนา ความเชื่อ ความฝันและ ความเป็นไปได้ในสังคมไทย

Main Article Content

พัชรี สิโรรส

Abstract

เป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบสานเสวนา (Deliberative democracy) โดยชี้ให้เห็นถึงความเป็นมา ลักษณะของประชาธิปไตยแบบนี้ การนำแนวคิดนี้มาใช้ในสังคมตะวันตก ในนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ และข้อจำกัดของประชาธิปไตยดังกล่าว บทความทางวิชาการนี้ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในสังคมไทย โดยมีการยกกรณีศึกษาต่างๆ ประกอบ

 

Deliberative Democracy: Belief, Myth and Reality in Thai Society

This paper proposes the concept of deliberative democracy, its origin, nature, and application to western society in several policy areas as well as its limitation. This study will discuss the possibility to apply this concept to Thailand. Several case studies will be presented. Factors such as size, legal status and lacking of skillful process facilitators will be considered as constraints on embedding the concept to Thai society.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)