ความสามารถเชิงสมรรถนะสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย

  • ขวัญใจ วงศ์ช่วย
  • เกิดศิริ เจริญวิศาล
Keywords: สมรรถนะ, การท่องเที่ยว, ชาวต่างชาติ, การบริการ

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุความสามารถเชิงสมรรถนะสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ปรียบเทียบระดับความคิดเห็น และกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 79 ราย เก็บข้อมูลในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2558 โดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นด้านสมรรถนะ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ทดสอบค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหารายข้อด้วยวิธี I-CVI เท่ากับ 0.87 และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับด้วยวิธี S-CVI/Ave เท่ากับ 0.87 ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคซ์แอลฟา 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลการศึกษา พบว่า ตัวชี้วัดความสามารถเชิงสมรรถนะมีทั้งหมด 17 ข้อ สามารถระบุองค์ประกอบของสมรรถนะที่จำเป็นได้ 4 องค์ประกอบ คือ (1) สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ (2) มรรถนะด้านการบริการเพื่อการท่องเที่ยว (3) สมรรถนะด้านการติดต่อและการบริการในการเดินทาง และ (4) สมรรถนะด้านการบริการที่สอดคล้องกับหลักศาสนา ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-12-15
Section
บทความวิจัย (Research Article)