วารสารวิทยาการจัดการ

Current Issue

Vol 34 No 2 (2017): วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Published: 2017-12-06

บทความวิจัย (Research Article)

บทความวิชาการ (Review Article)

View All Issues

Indexed in tci