Vol 29, No 1 (2012)

มกราคม - มิถุนายน 2555

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในภาคใต้ของประเทศไทย pdf
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์, อยุทธ์ นิสสภา 1-16
พฤติกรรมผู้บริโภคและการรับรู้ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกของผู้บริโภคแบ่งตามระดับของร้านค้าปลีก pdf
ธีรศักดิ์ จินดาบถ 17-29
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูล pdf
พรชนก จันตระกูล, ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ 31-59
การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษา: จังหวัดจันทบุรี pdf
หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย, นาฎสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์ 61-75

บทความวิชาการ (Review Article)

ผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร pdf
ปรารถนา หลีกภัย, เกิดศิริ เจริญวิศาล 77-90
การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในอาเซียน: บทปริทัศน์ pdf
มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ 91-108