Published: 2016-08-01

ความเป็นองค์กรนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรม กรณีศึกษา โรงพยาบาลเกาะสมุย

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, สมหมาย ทองมี, จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์

47-65

ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย้อมภาคใต้ กับการเตรียมลดผลกระทบจากอุทกภัย

สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร, เสาวณี จุลิรัชนีกร, ยุพาวดี สมบูรณกุล, สมมาตร จุลิกพงศ์, สิทธิชัย ศุภผล

67-81

ตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลของแรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

นัทที ขจรกิตติยา, ชาลี ไตรจันทร์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

95-109