Vol 30, No 2 (2013)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีการนิวโรฟัซซี pdf
สุรชัย จันทร์จรัส, ชญานิน ชลหาญ, จีรนันท์ เขิมขันธ์ 1-25
สภาวะการทำงานภายใต้การบริหารงานของกิจการที่บริหารโดยชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา pdf
กนิษฐา ดวงสูงเนิน 27-47
การตลาดสำหรับธุรกิจโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศแบบสำเร็จรูป pdf
สุชนนี เมธิโยธิน 51-70
กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ pdf
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ, เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ 71-93

บทความวิชาการ (Review Article)

การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 95-118
การพัฒนาและความสำคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัท pdf
สุธินี ฤกษ์ขำ 119-134