Vol 31, No 2 (2014)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประเภทนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ pdf
ธนวัต คองประเสริฐ, สมชนก ภาสกรจรัส, พันธุมดี เกตะวันดี 1-34
ศักยภาพการทำสวนยางพาราของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
บรรพต วิรุณราช 35-63
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ pdf
มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ, สุนิสา สุขสวัสด์ิ, อนัญญา มาเจริญ, อมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ, อรรณธิรา คงยวง, กนกนันท์ จุลเทพ, ญาณิศา วนิชกุลพิทักษ์, ตุลยดา จินเดหวา, นุสรา คุ้มพิทักษ์พงศ์, นูรีฮัน โต๊ะอีแม, สุดารัตน์ ไชยชนะ 65-85
การจัดกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพด้อยที่สุด ตามตัวแบบ WPF-BCCจากวิธีการ DEA pdf
ประสพชัย พสุนนท์, สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ 87-119
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา pdf
ปิยะดา ภักดีอำนาจ, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 121-151
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแนวคิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added-EVA) กรณีศึกษา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) pdf
พัชนี จุลรังษี, ลักคณา วงศิลป์ชัย 153-186

บทความวิชาการ (Review Article)

การสร้างแบรนด์นายจ้าง: กลยุทธ์การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถสูง pdf
จิระพงค์ เรืองกุน 187-209