Vol 32, No 1 (2015)

มกราคม - มิถุนายน 2558

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การเปรียบเทียบแบบจำลอง CAPM และแบบจำลอง 3 ปัจจัย ในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ pdf
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์, วีระพงศ์ อุทธารัตน์ 1-17
การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษา บริษัทผลิตยางรถยนต์ชั้นนาระดับโลกแห่งหนึ่ง pdf
วรรณภา ลือกิตินันท์ 19-36
ความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัด สงขลาสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
รจนา ขุนแก้ว, มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ 37-63
ทัศนคติ บรรทัดฐานเชิงอัตวิสัย และระดับความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค pdf
ชุตินันท์ จีรวะรวงศ์, ดนุพล หุ่นโสภณ 65-90
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างประเทศไทยในการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
รัฐพล สันสน, เยาวภา ปฐมศิริกุล 91-121

บทความวิชาการ (Review Article)

เครื่องมือการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ pdf
ปิยะนุช พรประสิทธิ์, สุธินี ฤกษ์ขำ 123-144
ทบทวนปัจจัยและบทบาทของภาวะวิกฤติทางการเมืองที่มีอิทธิผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ pdf
ตติยาพร จารุมณีรัตน์, พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ 145-169

Book Review

การบริหารความขัดแย้งในองค์กร pdf
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, ปัญญา เทพสิงห์ 171-176