Vol 33, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การวิเคราะห์ศักยภาพการทำกำไรจากการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลประเภทไก่ขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย pdf
คมวิทย์ ศิริธร, นูรไลนา กูมะ 1-18
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน pdf
พนิดา รัตนสุภา, จรีพร เชื้อเจ็ดตน, ปิยวรรณ เสรีพงศ์, ธนัชชา สุริยวงค์, เย็นจิต นาคพุ่ม, เจษฏา ร่มเย็น, เสาวลักษณ์ บุญรอด 19-43
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารไทยพาณิชย์ไทยในประเทศกัมพูชา: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ pdf
เจนจิรา เจรณาเทพ, ภาสกร ธรรมโชติ 45-75
ความสามารถเชิงสมรรถนะสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย pdf
ขวัญใจ วงศ์ช่วย, เกิดศิริ เจริญวิศาล 77-105
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อบริการห้องพักโรงแรมโดยการจองผ่านเว็บไซต์ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว pdf
สาวิตรี อมิตรพ่าย, พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์ 107-134
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง pdf
ปริวัฒน์ ช่างคิด 135-160