Published: 2017-01-20

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

พนิดา รัตนสุภา, จรีพร เชื้อเจ็ดตน, ปิยวรรณ เสรีพงศ์, ธนัชชา สุริยวงค์, เย็นจิต นาคพุ่ม, เจษฏา ร่มเย็น, เสาวลักษณ์ บุญรอด

19-43