Vol 24, No 2 (2007)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2550

Table of Contents

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

การบริหารการตลาดร้านขายของชำ : กรณีศึกษาภาคใต้ pdf
ศศิวิมล สุขบท 1-22
การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา pdf
เอื้อกูล สุนันทเกษม 23-36
ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดความอ้วน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
อัปสร อีซอ 37-44
กระบวนการเกิดผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมในจังหวัดสงขลา pdf
จิราภรณ์ แซ่หลี, วิชัย กาญจนสุวรรณ 45-53
การใช้เทคนิคทางบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา: วิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี pdf
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, ปานแก้วตา ลัคนาวานิช, ไพศาล แซ่แต้ 55-68

บทความพิเศษ (Special Article)

การบริหารกำไร pdf
วสันต์ กาญจนมุกดา 69-73