Vol 24, No 1 (2007)

มกราคม - มิถุนายน 2550

Table of Contents

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

การจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล pdf
วิชัย กาญจนสุวรรณ 1-16
ขายตรง : อาชีพใหม่ของคนหาดใหญ่ pdf
ศราวุธ เจนตระกูลเลิศ, ยุพาวดี สมบูรณกุล 17-33
การศึกษารูปแบบเส้นทางและความพร้อมของเกษตรกรในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี pdf
สอรัฐ มากบุญ, ธวัชชัย มองธรรมชาติ 35-44
การวิเคราะห์แนวโน้มต้นทุนอัตราค่าบริการ : กรณีศึกษาอัตราค่าบริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ pdf
บุญพจน์ ตันสกุล 45-60
Adopting Soft System Methodology for Improving Learning Organisation pdf
Taweesak Theppitak 61-84
ความเป็นไปได้ในการขอรับการรับรองระบบมาตราฐานแรงงานเอกชนว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (SA 8000) กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อการส่งออกในจังหวัดสงขลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) pdf
บรรหาร กบิลพัตร, อำพร วิริยโกศล, ศุภโชค วิริยโกศล, องุ่น สังขพงศ์ 85-91