วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Published: 2017-06-08

บทความวิจัย (Research Article)